header2

זכות אבות

 

זכות אבות הוא הגמול שזוכה אדם בשל מעשיהם הטובים של אבותיו, בשל צדקתם ומעלתם המוסרית. במקורות נקשר הביטוי בדרך למעשיהם הטובים  של האבות, אברהם יצחק ויעקב, ובזכותם שורה החסד על בניהם בדורות הבאים.