header2

קודש הקדשים

קודש הקדשים הוא חדר פנימי בו נמצאו לוחות הברית. הוא נמצא בחדר גדול שבו נמצאו המנורה, מזבח הזהב ושולחן לחם הפנים, והיתה הפרדה מלאה בין שני החדרים. לקודש הקדשים המכונה גם דביר אסורה היתה הכניסה למעט הכוהן הגדול ביום הכיפורים. ראו פרטים מלאים במלכים א' ו' ט"ז – כ"ח.