header2

יצר הטוב

מושג הבא מתחום תורת האדם ותורת המידות של היהדות. הוא היפוכו של יצר הרע, משמע, הוא היסוד המשדל את האדם למעשים טובים[1].[1] בן שמאי, אנציקלופדיה עברית כ', ערך 'יצר (ה)טוב ויצר (ה)רע', עמ' 198-200.