header2

הלכה ב – מימרות בשם רבי יוחנן אגדה ב – דף כו ט"ב /ה"ב עמ' 1308

הלכה ב – מימרות בשם רבי יוחנן

אגדה ב – דף כו ט"ב /ה"ב  עמ' 1308

תרגום

אמר ר' יוחנן.

לווין בריבית לחבורת מצוה ולקידוש החודש.

רבי יוחנן היה עולה לבית הכנסת בבוקר

ומלקט פירורים ואוכל ואמר.

יהא חלקי עם מי שקידש את החודש כאן אמש[1]


  סוקולוף, ערך 'רומשית', עמ' 520. 9

[1]

האגדה

   אמ' ר' יוחנן.

2   לווין בריבית לחבורת מצוה ולקידוש החודש.

3   ר' יוחנן הוה עליל לכנישתא בצפרא

4  ומלקט פירורין ואכיל ואמר.

5  יהא חלקי עם מאן דקדש ירחא הכא רומשית. 

 

עיון קצר באגדה

האגדה בנויה ממימרה הילכתית ומאנקדוטה המובאת בשל איזכור 'קידוש החודש' במימרה.

מימרה (שורות 1 – 2)

המימרה הילכתית; רבי יוחנן התיר ללוות בריבית כדי לקיים את חבורות המצווה ואת סעודת קידוש החודש.[1]

אנקדוטה (שורות 3 – 5)

רבי יוחנן היה עולה לבית הכנסת בבוקר שלאחר קידוש החודש כדי לאכול מפירורי הסעודה שנערכה על ידי מקדשי החודש (שורות 3 – 5).

אנקדוטה זו מלמדת כי לא כל אחד יכול היה להשתתף בצוות המחליט על קידוש החודש. רבי יוחנן מקווה כי יזכה להיות בין המוזמנים להשתתף בצוות זה המחליט על קידוש החודש.[2]


[1] על סעודת מקדשי החודש ראו תבורי, מועדי ישראל, עמ' 40.

[2]  על הנושא כולו ראה אגדות א' –ב'  באתר כאן פ"א ה"ב תחת הכותרת מעמד המשתתפים בקידוש החודש ועיבור השנה.

 

 
 

 

סוגה

מימרה, אנקדוטה

מונחי דיון

חכמים

רבי יוחנן

מושגים

קידוש החודש

עדי נוסח

לא נמצאו

 

מקבילות

ירושלמי, מועד קטן פ"ב פא ט"ב/ ה"ג  עמ' 808 

 

מקצת עדי נוסח עקיפים

לא נמצאו