header2

עובדא

מילולית, מעשה; יופיע לרוב לפני סיפור מעשה. אולם יש להבחין בין סיפור מעשה, מעשה הילכתי, פסק דין והלכה למעשה[1].[1] על ההבחנה ביניהם ראו עסיס, אוצר לשונות הירושלמי ב', ערך 'עובדא', עמ' 1183 – 1184.