header2

הלכה א – מיתה סתם

דף כד ט"ב /ה"א עמ'  1296

תרגום

האגדה

1 אמרת

2 כל מיתה האמורה בתורה סתם

3 אין אתה רשאי להחמיר עליה

4 אלא להקל עליה

עיון קצר באגדה

המימרה 'כל מיתה האמורה בתורה סתם אין אתה רשאי להחמיר עליה אלא להקל עליה'

משקפת תפיסת עולם ערכית לפיה בדיני נפשות כאשר התורה לא ציינה במפורש את דרך ההמתה יש לבחור בדרך המקילה על סבלו של הנידון למיתה.[2]  [1] בבבלי המימרה היא בשמו של רבי יאשיה; בשני המקורות מצויה מחלוקת על הקריאה להקל ועל השאלה מהי מיתה קלה. ראו לייב מוסקוביץ, "סוגיות מתחלפות", תרביץ ס' (תשנ"א) עמ' 20 הערה 9.

[2] בעל המימרה אינו קובע מה היא מיתה קלה ועל כך הדיון בהמשך הסוגיה.

 
 

 

סוגה

מימרה

מונחי דיון

חכמים

מושגים

עדי נוסח

מקבילות

בבלי סנהדרין נב ע"ב[1]

מקצת עדי נוסח עקיפים

יד הרמ"ה סנהדרין נג ע"א