header2

משמרות כהונה

משמרות כהונה[1]

מחלקה של כהנים שעבדה בבית המקדש בתורה במשך שבוע אחד. הכהנים היו מחולקים לעשרים וארבעה משמרות, וכל שבוע היה משמר אחר עובד במקדש; כל משמר נחלק שוב לששה בתי אבות לפי ששת ימות השבוע, ובכל יום היה עובד בית אב אחר, ואילו בשבת היה עובד כל המשמר ביחד; ויש סבורים, שהמשמר היה מחולק לשבעה בתי אבות.[1] לפי פרוייקט השו"ת.