header2

היתר במה

היתר להקריב קרבנות מחוץ למשכן ולמקדש. כל אחד ואחד היה בונה לו במה בראש גגו או על פתח ביתו, ולמעשה, בכל מקום שרצה, והיה מקריב עליה קרבנות בזמן היתר הבמות[1].[1] אנציקלופדיה תלמודית ג', ערך 'במה', עמ' שלט טור 2.