header2

עולם הזה

כפשוטו העולם המציאותי. בתקופת חז"ל נתפס העולם הזה כניגודו של העולם הבא, והוא נדמה היה כפרוזדור לעולם הבא, המקום בו על האדם להתקין עצמו לכניסה לטרקלין, שהוא העולם הבא.[1][1] ראו משנה, אבות פ"ד מט"ז.