header2

הגמון

מקור המילה מיוונית, בה המשמעות היא מצביא, שר, שליט. בין היהודים זהו מונח שנתקבל לציון נושא התפקיד החשוב בכנסיה הנוצרית. ניתן לשער כי מוצא המשרה היה בכת האיסיים (ההנחה מתבססת על מגילות מדבר יהודה ועל כתבי פילון האלכסנדרוני ויוסף בן מתתיהו)[1].

 


[1] פלוסר, הגמון, אנציקלופדיה עברית י"ג, עמ' 395.