header2

דבר תורה

מובנו דין שהוא מן התורה אף שאינו מפורש בה, אלא נלמד ממדרש חכמים[1].

 


[1] אנציקלופדיה תלמודית כרך ז, [דברי שכ"מ ככתובים וכמסורים] טור קלד.