header2

גב מעלה הר הבית

בחלק הצפוני של בית המקדש היתה חומה שנקראה 'סורג', הוקמו בה עמודים גדולים ברשיון השלטון הרומי, ועליהם כתובות ביוונית ולטינית המזהירים מבקרים לא יהודים שלא לעבור דרך שערי הסורג. לפנים מן הסורג היו שתים עשרה מעלות שנקראו בשם הכולל 'מעלה בהר הבית'. כנראה, זהו המקום בו ישבו רבן גמליאל הזקן ובית דינו[1]. מעלה הר הבית אלו מעלות הר הבית או בשוק העליון על יד שער האשפות[2].

 


[1] קליין, ארץ יהודה, עמ' 124 – 125.

[2] אורבך, ההלכה, עמ' 177.