header2

בנין אב

המקור שממנו למדים כלל ביחס לדומים לו. בניין אב הוא אחד מל"ב מידות למדרש אגדה[1].  בכר רואה ב'בניין אב' גם מונח מתודולוגי: 'הטרמין הזה העתיק של מדרש התנאים בא פעמים אחדות באגדה שאחרי תקופת התנאים באופן אפיי מאוד', היינו כביטוי ספרותי ולא כמידה[2].

 


[1] כשם שהתגבשו 'מידות' למדרש ההלכה, כן נתגבשו מידות למדרש האגדה. רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי (תנא בן הדור החמישי) ריכז שלושים ושתיים מידות ללימוד האגדה. חלקן דומה למידות של מדרשי ההלכה.

[2] בכר, ערכי המדרש, עמ' 157 – 158.