header2

בית שמאי ובית הלל

תלמידי שמאי והלל שהלכו בדרכיהם הקימו מעין אסכולות, בתי מדרש, העצימו את השוני שבין רבותיהם וקבעוה כמחלוקת בית שמאי ובית הלל.