header2

בית הוועד

מקום לימוד בבית פרטי או בבית הכנסת המקומי, בניגוד לבית מדרש שהיה, כנראה, מקום בבניין נפרד שנועד ללימוד בלבד[1]. בית הוועד הרגיל הוא מקום הישיבה והסנהדרין, אולם יש והכוונה היא למקומו של בית דין לעיבור החודש[2].

 


[1] החל מהמאה השלישית היתה הבחנה בין בית הוועד לבית המדרש, ואילו לפני כן בית המדרש היה מקום לימוד בבית החכם או בבית הכנסת (לוין, מעמד החכמים, עמ' 13 הערה 16).

[2] אפשטיין, מבוא לנוסח המשנה א', עמ' 488 – 489.