header2

משניות פרק יא[1]

משנה א

ואילו הן הנחנקין המכה אביו ואמו וגונב נפש מישרא' וזקן ממרא על פי ביתדין ונביא השקר והמיתנבא לשם עבודה זרה והבא על אשת איש וזוממי בת כהן ובועלה

משנה ב

המכה אביו ואמו אינו חייב עד שיעשה בהן חבורה זה חומר במקלל מבמכה שהמקלל לאחר מיתה חייב והמכה לאחר מיתה פטור (בתלמוד הירושלמי עד כאן משנה א)

וגונב נפש מישרא' אינו חייב עד שיכניסנו לרשותו רבי יהודה או' עד שיכניסנו לרשותו וישתמש בו שנ' והתעמר בו או מכרו והגונב את בנו ר' יוחנן בן ברוקה מחייב וחכמ' פוטרין גנב את שחציו עבד וחציו בן חורים רבי יודה מחייב וחכמ' פוטרין

משנה ג (בתלמוד הירושלמי משניות ג' וד' צורפו למשנה אחת)

זקן ממרא על פי בית דין שנ' כי יפלא ממך דבר למשפט בין דם וגו' ושלשה בתי דינים היו שם אחד על הפתח הר הבית ואחד על פתח העזרה ואחד בלשכת הגזית באין לזה שעל פתח הר הבית ואומ' כך דרשתי וכך דרשו חביריי כך לימדתי וכך לימדו חביריי אם שמעו אמרו להן ואם לאיו באין לזה שעל פתח העזרה ואומר כך דרשתי וכך דרשו חביריי כך לימדתי וכך לימדו חביריי אם שמעו אמרו להן ואם לאו אלו ואלו באין לבית דין הגדול שבלשכת הגזית שמשם תורה יוצא' לכל ישרא' שנ' מן המקום ההוא אשר יבחר י'י

משנה ד (בתלמוד הירושלמי משניות ג' וד' צורפו למשנה אחת)

חזר לעירו ושנה ולימד בדרך שהוא לימוד פטור אם הורה לעשות חייב שנ' והאיש אשר יעשה בזדון וגו' אינו חייב עד שיורה לעשות תלמיד שהורה לעשות פטור נמצא חומרו קלו

משנה ה

חומר בדברי סופרים מדיברי תורה האומ' אין תפילים לעבור על דברי תורה פטור חמש טוטפות להוסיף על דברי סופרים חייב

משנה ו

אין ממיתין אתו לא בבית דין שבעירו ולא בבית דין שביונה אלא מעלים אותו לבית דין הגדול שבירושלם ומשמרין אתו עד הרגל וממיתין אתו ברגל שנ' וכל ישרא' ישמעו ויראו דברי ר' עקיבה רבי יהודה אומ' אין מענים את דינו שלזה אלא ממיתין אתו מיד וכותבין ושולחין בכל המקומות איש פלוני בן איש פל' נתחיב מיתה בבית דין

משנה ז

ונביא השקר והמתנבא מה שלא שמע ומה שלא נאמר לו אבל הכובש את נבואתו והמוותר על דברי הנביא ונביא שעבר על דברי עצמו מיתתו בידי שמים שנ' אנכי אדרש מעמו

משנה ח

המתנבא בשם עבודה זרה ואו' כך אמרה עבודה זרה אפילו כיוון את ההלכה לטמא את הטמא ולטהר את הטהור הבא על אשת איש כיון שנכנשא לרשות הבעל נשואים אף על פי שלא נבעלה ובא עליה הרי זה בחינקו וזוממי בת כהן ובועלה הא כל הזוממים מקדמים לאותה מיתה חוץ מזוממי בת כהן ובועלהעל פי כ"י קויפמן.[1]