header2

בית דין שלמעלן (בית דין של מעלה)

בית דין שלמעלן (בית דין של מעלה)

בית דינו של האל; הבחירה על 'מעלה' מדגישה את תפיסת האדם בית דינו של אל עליון לעומת בית הדין הארצי המכונה 'שלמטן'.