header2

כהן

אדם העובד את עבודת הקודש מעלה קורבנות ועושה שאר מעשה העבודה. במקור כהן היא אדם העוסק בידיעת העתיד, ידיעת נסתרות וקוסמות, אך בכל הלשונות השמיות למעט ערבית נתפתח המושג למעלה עליונה של העוסק בקודש.[1][1] בן יהודה (כרך חמישי), ערך 'כהן', עמ' 2271 – 2273 וראו הערות 1 ו-2 שם.