header2

שוק עליון ושוק תחתון

שוק עליון ושוק תחתון

בימי הבית השני היו בעיר שני רבעים עתיקים יותר[1], העיר העליונה והעיר התחתונה, ורובע חדש בית זיתא, שכונה בעיר החדשה. השוק העליון היה סמוך לארמון הורדוס בעיר העליונה, ובעיר התחתונה היו מספר שווקים, ויש לשער כי נקראו על שם הרובע[2].[1] מעטים מבין החוקרים סבורים כי אזור העיר העליונה היה כבר בימי מלכי יהודה (אברמסקי, ירושלים בתקופת המקרא, אנציקלופדיה עברית כ', עמ' 278).

[2] מ' שטרן ומ' אבי יונה, ירושלים בתקופת בית שני, אנציקלופדיה עברית כ', עמ' 286.