header2

חברייא

חברייא

קבוצת תלמידי חכמים באחת מישיבות ארץ ישראל, בייחוד בטבריה במרוצת המאה השלישית ועד למחצית המאה הרביעית. אפשר כי חברי הקבוצה לא הגיעו להוראה, לסמיכה או למינוי מסיבה איזושהי. אם כי ייתכן שמסמיכות המושג 'חברייא' לחברים ייתכן שניתן למצוא זהות בין המושגים האלו[1].[1] בר, על החברייא, עמ' 75 – 96.