header2

ביעור

לשונית, משמעו פינוי, ניקוי, חיסול;  במקורות מובא המושג ביעור בעיקר בהקשר לפסח, לקראתו מנקים ממקום היישוב את המעשרות שהשתהו בנתינתם[1].

 


[1] ספרי דברים פיסקא קט (כח): '...מיכן אמרו ערב יום טוב האחרון של פסח של רביעית ושל שביעית היה ביעור ברביעית מפני מעשר עני וגו' '.